Често задавани въпроси - Здравно осигуряване

Моля изберете категория

ЧЗВ - Здравно осигуряване

Размерът на здравната вноска се определя ежегодно със закона за бюджет на Националната здравноосигурителна каса. За 2018 г. размерът е 8% върху осигурителния доход. В случая се имат предвид не само доходите по трудовоправни отношения, но и всички доходи съгласно данъчната декларация на лицето, което се осигурява.

Здравноосигурителните вноски се внасят в съответното териториално подразделение на Националната агенция по приходите. Вноските се внасят до 10 число на месеца следващ месеца, за който се отнасят. Вноските се плащат по банков път или с пощенски запис.

Можете да проверите Вашия здравноосигурителен статус Интернет страницата на НАП, като въведете Вашия единен граждански номер.

Заплащането на здравната осигуровка за лица по трудово правоотношение се разделя между работодателя и работника в съотношение 60:40

 

Всички деца до навършване на 18 годишна възраст или до завършване на средното си образование се осигуряват за сметка на държавния бюджет. За сметка на държавния бюджет се осигуряват и студентите редовно обучение до навършване на 26 годишна възраст.

Всички пенсионери, независимо от основанието за пенсиониране, се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

Да. Трябва да заплащате 8% върху допълнителния доход, който получавате, в посоченото по-горе съотношение работодател-работник.

Вие ще бъдете осигурен за сметка на Фонд „Безработица“ само за времето, за което получавате обезщетение за безработица. Във всички други случаи, регистрацията в бюрото по труда не Ви освобождава от задължение за плащане на здравни осигуровки

Минималният месечен размер на осигурителен доход за лица, регистрирани като селскостопански производители или като тютюнопроизводители се определя ежегодно със Закона за бюджет на държавното обществено осигуряване. Дължимите вноски се изчисляват като 8% върху съответния минимален осигурителен доход

Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

Потребителски рейтинг на болниците

hospitalsТук пациентите оценяват болниците. Бъдете информирани преди д изберете. Станете един от оценителите и споделете мнението си!  Вижте как ......

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

nsvokЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...